اختلال بیش فعالی و نقص توجه

نوروفیدبک برای کودکان بیش فعال

نوروفیدبک برای کودکان بیش فعال

نوروفیدبک برای کودکان بیش‌فعال، با تغییر در عملکرد مغز آنها، می‌تواند رفتارشان را تغییر دهد. این کودکان از نظر سطح توجه، کنترل تکانه، یادگیری و فعالیت مشکل دارند که نوروفیدبک برای کودکان بیش‌فعال باعث بهبود تکانشگری و بی‌توجهی و بیش‌فعالی ترکیبی در این کودکان می‌شود.

نقص‌توجه و بیش‌فعالی بزرگسالان

اختلال نقص توجه و بیش فعالی بزرگسالان و درمان آن با نوروتراپی

اختلال نقص توجه و بیش فعالی در بزرگسالان، یکی از انواع اختلالات روانی عصبی است که با سه ویژگی اصلی یعنی نارسایی توجه، بیش فعالی و تکانشگری توصیف می‌شود. بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه در برنامه‌ریزی، تکمیل و به پایان رساندن تکالیف، انجام دادن به موقع وظایف کاری، گوش دادن به صحبت های دیگران، حفظ توجه هنگام خواندن، تصمیم‌گیری همراه با تفکر مشکل دارند. اغلب افراد کمی درمان مناسب این اختلال را دریافت می‌کنند.