خدمات ما

مرکز درمانی غرب تهران

مرکز درمانی شمال تهران

یکشنبه‌: ۸ تا ۱۰

نقشه مغزی

خانم یزدانبخش

یکشنبه: ۱۲ تا ۱۴

نوروفیدبک و tDCS

خانم یزدانبخش

سه‌شنبه: ۱۰ تا ۱۲

بیوفیدبک

خانم یزدانبخش

سه‌شنبه: ۱۴ تا ۱۶

تست توجه و تمرکز (IVA)

خانم یزدانبخش