نوروفیدبک

انواع امواج مغزی کدامند و وظیفه هر کدام چیست؟

امواج مغزی به وسیله سلول‌هایی به نام نورون‌ها ساخته می‌شوند. نورون‌ها از طریق تغییرات الکتریکی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. هنگامی که تعدادی از نورون‌ها همزمان پیام‌های الکتریکی را ارسال می‌کنند، تغییراتی به صورت موج در قشر مغز رخ می‌دهد و باعث ایجاد موج مغزی می‌شود. امواج مغزی با استفاده از حسگرهایی که روی پوست سر گذاشته می‌شوند، شناسایی می‌شوند. هر یک از امواج مغزی …

انواع امواج مغزی کدامند و وظیفه هر کدام چیست؟ ادامۀ مطلب »